ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AUTO-ELECT B.V.

1-Definities

In deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden ( de ‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder:

AUTO-ELECT De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTO-ELECT Europa B.V., statutair gevestigd te Zeewolde, kantoorhoudende te (3893 GB) Zeewolde aan de Marsweg 23;

Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten van AUTO-ELECT afneemt of met wie AUTO-ELECT en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan aanvulling daarop, alsmede alle ( rechst) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Producten: Al dan niet door AUTO-ELECT gereviseerde stuurdelen, aandrijfdelen en alle andere zaken die het onderwerp van een Overeenkomst vormen;

Waarborgsom: Het bedrag dat de klant aan AUTO-ELECT verschuldigd is naast de koopprijs voor een gereviseerd product;

Order: Iedere opdracht van de klant aan AUTO-ELECT

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende ( rechts) handelingen van AUTO-ELECT en de klant.

2.2 Tenzij de aard of de aspecifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten, waarbij AUTO-ELECT niet optreedt in haar hoedanigheid van verkoper.

2.3 De toepasselijkheid van afwijkend van afwijkende voorwaarden of bedingingen van de klant wordt door AUTO-ELECT uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3- Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten, opgaven en aanduidingen van producten.

3.1 Een aanbieding of ( prijs) opgave bindt AUTO-ELECT niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het van een Order.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover AUTO-ELECT een Order schriftelijk aanvaardt of door AUTO-ELECT uitvoering aan een Order wordt gegeven.

3.3 Alle opgaven door AUTO-ELECT van getallen, maten, gewichten en / of andere aanduidingen van de producten zijn zorg gedaan. AUTO-ELECT kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten.

3.4 Wanner de afgeleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van AUTO-ELECT of van de monsters, tekeningen of modellen dat de klant niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voorzover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

4- Wijzigingen

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/ of deze Voorwaarden gelden slechts indien en voorzover zij schriftelijk door AUTO-ELECT zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

5- Prijzen

5.1 Alle door AUTO-ELECT opgegeven prijzen zijn op basis van aflevering Ex Works als bedoeld in de alsdan geldende Incoterms van de internationale kamer van koophandel te Parijs ( INCOTERMS), worden uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting ( BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien het onderwerp van de Overeenkomst een gereviseerd Product betreft, zal AUTO-ELECT de klant een gereviseerd Product verkopen en afleveren onder de voorwaarde dat klant een zelfde type defect product binnen 6 maanden bij AUTO-ELECT inruilt. In dat geval is de klant naast de koopprijs voor het verkochte en afgeleverde gereviseerde product tevens de Waarborgsom ( zoals door AUTO-ELECT opgegeven) verschuldigd. Indien de klant het zelfde type defect product 6 maanden aan AUTO-ELECT zendt, zal de Waarborgsom worden geretourneerd aan de klant.

5.3 Indien het door de klant geretourneerde stuurdeel gebreken vertoont die revisie door AUTO-ELECT onmogelijk maken, zal de Waarborgsom niet worden geretourneerd aan de klant.

5.4 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor AUTO-ELECT geldende omstandigheden, zoals onder meer valuta koersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van AUTO-ELECT worden geheven c.q. door derden ten laste van AUTO-ELECT worden gebracht. Indien deze omstandig heden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft AUTO-ELECT het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant door te berekenen.

6- Betaling

6.1 De klant zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, bennen 10 dagen na factuurdatum aan AUTO-ELECT betalen. Alle betalingen zullen, ter keuze van AUTO-ELECT, te harer kantore of op een door haar aan te wijzen bankrekening worden gedaan. In het geval ten kantore van AUTO-ELECT wordt betaald, zal dit geschieden in contacten.

6.2 Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening en heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens AUTO-ELECT op te schorten.

6.3 indien op enig moment bij AUTO-ELECT gerede twijfel bestaat omtrent de krediet waardigheid van de klant, heeft AUTO-ELECT het recht, alvorens ( verder) te presteren, van de klant te eisen dat ( gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die AUTO-ELECT, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van de klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van AUTO-ELECT.

6.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van AUTO-ELECT op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.5 De klant is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente.

6.6 Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die AUTO-ELECT redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming van de klant, komen voor rekening van de klant.

6.7 Ieder bedrag dat van de klant wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die AUTO-ELECT op de klant mocht hebben ten aanzien van welke AUTO-ELECT niet een eigendomsvoorbehoud c.q. een pandrecht heeft bedongen conform artikel 7. Daarna zal ieder bedrag dat van de klant wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in de artikelen 6.5 en 6.6.

6.8 Indien AUTO-ELECT, nadat de klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de klant richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de artikelen 6.4, 6.5, 6.6, en 6.7.

7- Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

7.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering conform artikel 9, pas over op de klant nadat deze al hetgeen hij krachtens Overeenkomst aan AUTO-ELECT verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

7.2 Voordat de eigendom van de producten op de klant is overgegaan, is de klant niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. De klant is slechts gerechtigd de Producten, waarvan AUTO-ELECT eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de klant als lasthebber van AUTO-ELECT op eigen naam, maar voor rekening van AUTO-ELECT. In dat kader zal de klant zijn afnemer van de eigendomsrechten van AUTO-ELECT op de hoogte stellen.

7.3 De klant is gehouden om de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust tegen diefstal, schade of verlies adequaat voor eigen rekening te verzekeren, in geval van diefstal, schade of verlies van de producten, gaan de rechten die de klant jegens de verzekeraar uit dien hoofde heeft op AUTO-ELECT over.

7.4 Indien en zolang AUTO-ELECT eigenaar van de producten is, zal de klant de producten zodanig opslaan dat te allen tijde duidelijk is dat deze aan AUTO-ELECT behoren. De klant zal AUTO-ELECT onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanner de producten in beslag ( dreigen te) woeden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op ( enig onderdeel van) de producten. Voorts zal de klant op eerste verzoek aan AUTO-ELECT mededelen waar de producten, waarvan AUTO-ELECT eigenaar is, zich bevinden.

7.5 Bij beslag, ( voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de ( eigendoms) rechten van AUTO-ELECT. De klant staat er voor in dat een beslag op de producten onverwijld wordt opgeheven.

7.6 Indien en voor zover de klant de overeengekomen prijs voor de geleverde producten niet heeft betaald of anderszins opeisbare bedragen aan AUTO-ELECT verschuldigd blijft, is de klant verplicht op eerste verzoek van AUTO-ELECT alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van AUTO-ELECT voor de volledige nakoming van alle betalingsverplichtingen van de klant op alle aan de klant toebehorende eigendommen die zich bij AUTO-ELECT bevinden, als ook- indien de klant de door AUTO-ELECT geleverde producten aan derde heeft doorgeleverd. Op alle vorderingen van de klant op die derden uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van AUTO-ELECT uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

8- Afleveringstermijn

8.1 Een door AUTO-ELECT opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor AUTO-ELECT geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties of gegevens van de klant dan wel derden, op het tijdstip waarop die prestaties en die gegevens door de klant dan wel derden zijn verricht respectievelijk verstrekt. Deze afleveringstermijn zal door AUTO-ELECT zo veel mogelijk in acht worden genomen.

8.2 De door AUTO-ELECT opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. AUTO-ELECT zal niet eerder in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen, of conform artikel 9.3 bepaalde, uitgestelde leveringstermijn en hem daarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gegund, die onbenut is gebleven.

8.3 Indien AUTO-ELECT voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de klant moeten worden verstrekt, kan de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van AUTO-ELECT.

8.4 Indien AUTO-ELECT de Overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, zal AUTO-ELECT de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

8.5 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de klant geen recht op enig schadevergoeding ter zake. De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden voorzover dat strikt noodzakelijk is.

8.6 AUTO-ELECT heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.

9- Aflevering en risico

9.1 Aflevering van de producten geschiedt Ex Works als bedoeld in de INCOTERMS, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2 Voor zover is overeengekomen dat AUTO-ELECT voor de klant het vervoer en/ of de verpakking van de producten regelt, zal dit voor rekening en risico van de klant geschieden.

9.3 neemt de klant de producten niet of niet op het afgesproken tijdstip af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is de klant gehouden alle daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. AUTO-ELECT is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten ( bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

10- Overmacht

10.1 Indien AUTO-ELECT door een niet toerekenbare tekortkoming ( overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

10.2 Duurt de overmachtstoestand één maand, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.

10.3 Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige ( schade) vergoeding, ook niet als AUTO-ELECT als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

10.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van AUTO-ELECT onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van AUTO-ELECT kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: Stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door AUTO-ELECT of haar toeleveranciers en/ of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/ of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/ of accijnzen en/of belastingen en/ of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

10.5 AUTO-ELECT zal de klant zo spoedig mogelijk van een ( dreigende) overmachtstoestand op de hoogte brengen.

11- Inspectie en klachten

11.1 De klant is verplicht de producten onmiddellijk bij aflevering nauwkeuring te( doen) inspecteren op zichtbare gebreken en op schade alsook de werking ervan te testen. Klachten over de producten moeten uiterlijk binnen 48 uur na aflevering van de producten schriftelijk aan AUTO-ELECT worden gemeld, zulks op straffe van verval van het recht tot klagen onverminderd het bepaalde in artikel 11.2.

11.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 11.1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 24 maanden na aflevering, schriftelijk aan AUTO-ELECT worden gemeld, zulks op straffe van verval van het recht tot klagen.

11.3 Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om het gebruik, de bewerking, de bewerking, verwerking en/ of installatie van de betreffende producten onmiddellijk te (doen) staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van ( verdere) schade.

11.4 De klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door AUTO-ELECT in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te ( doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/ of installatie.

11.5 Indien de klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet ( meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de klant geen aanspraken terzake. Indien de klacht ongegrond is gebleken, dan zullen de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van de klant komen.

11.6 Aan het in behandeling nemen van een klacht de kan de klant geen rechten ontlenen.

11.7 Het staat de klant niet vrij de producten te retourneren, voordat AUTO-ELECT daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor AUTO-ELECT.

11.8 Indien de klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor AUTO-ELECT voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 12.3 omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 12.

12- Verplichtingen van AUTO-ELECT

AUTO-ELECT staat er jegens de klant voor in dat de producten bij aflevering, alsook 12 maanden daarna ( of langer, indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen tussen AUTO-ELECT en de klant), beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen, mits deze producten normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van de Producten gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de Overeenkomst en deze Voorwaarden, stipt en volledig worden nagekomen.

12.1 Indien AUTO-ELECT producten aan de klant aflevert die AUTO-ELECT van diens toeleveranciers heeft verkregen, is AUTO-ELECT nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de klant gehouden dan waarop AUTO-ELECT ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

12.2 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de klacht gegrond is, heeft AUTO-ELECT de keus:

l. Hetzij de niet deugdelijk gebleken producten of onderdelen daarvan tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of onderdelen;

ll. Hetzij de betreffende producten deugdelijk te herstellen en daartoe zo nodig aanpassingen in de te herstellen producten aan te brengen;

lll. Hetzij toestemming te verlenen dat de klant de betreffende producten doet herstellen tegen een vergoeding van EUR 35 per uur maal de tijd die de ‘Euro Tax Schwackeliste’ voor deze werkzaamheden opgeeft;

lv. Hetzij ( een gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren;

v. Hetzij de klant alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is AUTO-ELECT terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en is AUTO-ELECT tot geen enkele verdere ( schade) vergoeding gehouden.

12.3 De klant kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUTO-ELECT wijzigingen in of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door AUTO-ELECT geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de klant jegens AUTO-ELECT in verzuim is. Ook schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage is van garantie uitgesloten.

12.4 Van garantie is voorst uitdrukkelijk uitgesloten schade ontstaan als gevolg van een ongeluk met het voertuig waarin het product is ingebouwd, schade als gevolg van gebruik in een voertuig dat heeft meegedaan aan speedtrials, racing, competition time trials, schade als gevolg van het bedrijfsmatige of commerciële gebruik ‘off-road’, alsmede schade als gevolg van brand, natuurgeweld, moedwillige vernietiging, etc.

13- Aansprakelijkheid en vrijwaring van AUTO-ELECT

13.1 AUTO-ELECT is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.3. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van AUTO-ELECT te allen tijde beperkt tot het bedrag van ( het gedeelte van) de overeengekomen prijs van het product terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

13.2 AUTO-ELECT is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten of besparingen en overige bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade die de klant of een derde mocht lijden terzake van de uitvoering door AUTO-ELECT van de Overeenkomst c.q. ( het gebruik van) de producten, hieronder mede begrepen.

13.3 Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van AUTO-ELECT op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek ( Producten- aansprakelijkheid).

13.4 AUTO-ELECT zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in de artikelen 13.1 en 13.2. indien en voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van AUTO-ELECT.

13.5 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van AUTO-ELECT of haar leidinggevend personeel, zal de klant AUTO-ELECT vrijwaren voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, waaronder vergoeding van schade, kosten of renten, direct of indirect verband houdende met ( het gebruik van) de producten en zal hij AUTO-ELECT alle schade, waaronder begrepen ( juridische) adviseurskosten, vergoeden die AUTO-ELECT lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

14- Intellectuele eigendom

14.1 De klant verkrijgt door de Overeenkomst geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten.

14.2 Het is de klant niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzingen na te maken.

14.3 AUTO-ELECT verklaart dat naar haar beste weten de producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden terzake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan AUTO-ELECT zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De klant heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

14.4 De klant zal AUTO-ELECT onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aansprak is alleen AUTO-ELECT bevoegd mede namens de klant verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel die derde een minnelijke regeling te treffen. De klant zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd, in alle gevallen zal de klant AUTO-ELECT zijn medewerking verlenen.

15- Overige verplichtingen van de klant

15.1 De kant zal AUTO-ELECT alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

15.2 De klant draagt er zorg voor dat niets in de staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen overeengekomen tijdstippen van aflevering.

16- Verzuim/ Ontbinding

16.1 Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is AUTO-ELECT gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door de klant voldoende zeker ingesteld of de betreffende Overeenkomst (en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij verzuim van de klant of in één van de in artikel 16.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van AUTO-ELECT op de klant, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is AUTO-ELECT bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/ of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst.

16.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van ( het bedrijf van) de klant, zullen alle Overeenkomsten met de klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij AUTO-ELECT binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van ( een deel van) de Overeenkomst te verlangen. In dat laatste geval is AUTO-ELECT zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst (en) op te schorten totdat nakoming door de klant voldoende zeker is gesteld.

16.3 Het bepaalde in de artikelen 16.1 en 16.2 doet niet af aan de overige rechten van AUTO-ELECT op grond van wet en de Overeenkomst.

16.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikelen 16.1 of 16.2 zijn respectievelijk (l) alle vordering van AUTO-ELECT op de klant uit hoofde van de betreffende Overeenkomst (en) en (ll) alle overige vordering van AUTO-ELECT op de Klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar is en AUTO-ELECT gerechtigd de betreffende producten, waarvan hij de eigendom heeft voorbehouden terug te nemen en daartoe de terreinen en gebouwen van de klant te betreden.

17- Overdracht van rechten

Het is AUTO-ELECT toegestaan de uit enige Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. De klant is hiertoe bevoegd met voorafgaande schriftelijke toestemming van AUTO-ELECT.

18-Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, in Nederlands recht van toepassing.

18.2 In geval van strijdigheid tussen de onderhavige Nederlandse tekst van deze Voorwaarden en een vertaling daarvan, geldt uitsluitend de Nederlandse tekst.

18.3 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

18.4 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat AUTO-ELECT het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de klant aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen onze organisatie? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.
Handtekening Glenn Roozing
Glenn Roozing
Samen lossen we elke storing op
Of het nu gaat om een oude of nieuwe auto, samen lossen we elke storing op. Met onze producten werkt u efficiënt en op hoog niveau. We kunnen uit voorraad leveren of uw product reviseren. Meer weten? Zoek in onze webshop het product dat u nodig heeft of neem direct contact op. We kijken graag wat we voor u kunnen betekenen, zodat uw klant snel weer de weg op kan.
Neem contact op
TecDoc Edro Special Products Gaured PIM Automotive Auto Elect Vintage